[1]
อ่องฬะ โ. 2022. กระบวนการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการขับเคลื่อน แผนการจัดการป่าชุมชนภายใต้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 2 (เม.ย. 2022), 763–776.