[1]
พิศุทธิสุวรรณ ภ. และ ประเทืองรัตนา ช. 2022. ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนภายในสถานศึกษา. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 2 (เม.ย. 2022), 580–595.