[1]
ถง โ. และ รัตนชัยวงศ์ ณ. 2022. กลยุทธ์การสืบสานละครเพลงไฉ่เตี้ยวกวางสีในโรงเรียน จากมุมมองพฤติกรรมการเรียนรู้ของชาวบ้าน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 3 (พ.ค. 2022), 1372–1389.