[1]
วุฑฺฒิกโร พ. และ ขาวเงิน ก. 2022. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้มรดกโลก ทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 1 (ก.พ. 2022), 407–421.