[1]
อัจฉรานุวัฒน์ ณ. และ พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ 2022. ผู้ไกล่เกลี่ยวิชาอาชีพกับทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 2 (เม.ย. 2022), 886–897.