[1]
จิรกิจนิมิตร ณ. 2022. การปกครองของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเมี่ยนผ่านองค์มติ ความเชื่อ สังคม วัฒนธรรม. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 2 (เม.ย. 2022), 858–870.