[1]
ทองสว่าง พ., มะเสนะ ช. และ ขันธะรี น. 2021. รูปแบบการจัดการความรู้ของผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 9, 7 (ธ.ค. 2021), 3096–3108.