[1]
หลินภู ม., พระใหญ่ น., ประเสริฐสิน อ. และ จินงี่ ป. 2022. รูปแบบการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 2 (เม.ย. 2022), 693–705.