[1]
องคสิงห์ ห., มิตรานันท์ ช. และ วิบูลพัฒนะวงศ์ ก. 2021. การศึกษาสภาพความต้องการจำเป็นต่อแนวทางการสนับสนุน พฤติกรรมเชิงบวกสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมในโรงเรียนเรียนร่วม. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 2 (ก.ย. 2021), 802–816.