[1]
ยุกตานนท์ ธ. 2022. การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน แบบออนไลน์ภายใต้สถานการการแพร่ของเชื้อไวรัส COVID-19. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 2 (เม.ย. 2022), 509–522.