[1]
ชวนนิยมตระกูล อ., วัฒนะรัตน์ ป. และ วิบูลพัฒนะวงศ์ ก. 2021. แนวทางพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 9, 6 (ต.ค. 2021), 2453–2468.