[1]
วิเศษสัตย์ ช. 2021. การวิจัยและพัฒนาทักษะนวัตกรรม ของเยาวชนไทยสำหรับรองรับการประกอบอาชีพในโลกอนาคต. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 2 (ธ.ค. 2021), 497–508.