[1]
ภาชนะวรรณ อ. และ วรปัญญา เ. 2021. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารโรงเรียน แกนนำและโรงเรียนเครือข่ายการจัดการเรียนรวม จังหวัดลพบุรี. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 9, 7 (ธ.ค. 2021), 3159–3171.