[1]
เพ็ญรัตนหิรัญ ร. 2021. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมทักษะ 4Cs ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 2 (ธ.ค. 2021), 675–692.