[1]
วรปัญญา เ. และ ภาชนะวรรณ อ. 2022. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ในประเทศไทย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 5 (ส.ค. 2022), 2023–2036.