[1]
เกิดเรือง อ. 2021. การพัฒนาหลักสูตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 9, 7 (ส.ค. 2021), 2933–2948.