[1]
จันทร์โลหิต พ., ปัญญาดี เ. และ แก้วทิพย์ ส. 2022. แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับภูมิวัฒนธรรม: กรณีศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 2 (เม.ย. 2022), 817–829.