[1]
คำไล้ ส., มะเสนะ ช. และ ลังกา ไ. 2022. รูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 3 (พ.ค. 2022), 1243–1255.