[1]
สมานพันธ์ น. 2022. การพัฒนารูปแบบการสอนดนตรี เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 2 (เม.ย. 2022), 665–674.