[1]
ศรีชัยวงค์ ป. 2022. รูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทางธุรกิจ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 2 (เม.ย. 2022), 568–579.