[1]
ออกกิจวัตร ป., ยอดสิน น. , ยืนยาว พ. และ ธาดาตันติโชค ธ. 2022. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 5.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาในภาคกลางและภาคตะวันออก. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 5 (ส.ค. 2022), 2260–2272.