[1]
อินทร์พรม ค. และ ศรีโภคางกุล ศ. 2021. การเปรียบเทียบกลยุทธ์และแนวทางการเคลื่อนไหว ทางการเมืองร่วมสมัยของประเทศไทย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 9, 6 (ก.ย. 2021), 2244–2259.