[1]
เกียรติคุณวงศ์ ณ. และ แนรอท เ. 2021. การออกแบบกรอบแนวคิดสำหรับการวิจัย เพื่อศึกษาการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของแรงงานไทย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 9, 6 (ก.ย. 2021), 2288–2300.