[1]
ทัดสา ศ., ฉลากบาง ว. และ เสถียรนพเก้า พ. 2022. กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 3 (พ.ค. 2022), 1329–1343.