[1]
ผลอินทร์หอม ช. และ หลีกภัย ไ. 2022. รูปแบบการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและทักษะด้านสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 4.0 ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 5 (ส.ค. 2022), 2172–2185.