[1]
ฉิมพลิกานนท์ บ. 2022. แนวทางแก้ไขปัญหาเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดอาญา โดยใช้หลักปฏิบัติทางพุทธศาสนา: กรณีศึกษาเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรี. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 2 (เม.ย. 2022), 777–786.