[1]
อร่ามพงษ์พันธ์ ส. , จันทร์ศิลา ว. และ เชาวน์ชัย ส. 2022. รูปแบบการบริหารกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 5 (ส.ค. 2022), 2079–2096.