[1]
ขนะวงศ์ ก., จันทร์ศิลา ว. และ เชาวน์ชัย ส. 2022. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนเอกชน . วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 5 (ส.ค. 2022), 2037–2049.