[1]
ผลอำนวย น., หวังสัจจะโชค ว. และ ทิพย์วงศ์ ร. 2021. หลักประกันสุขภาพแรงงานประมงข้ามชาติและการปรับตัวภายใต้อนุสัญญาการทำงานในภาคประมงฉบับที่ 188: ปัญหาอุปสรรค และทิศทางการพัฒนาในอนาคต. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 9, 6 (ต.ค. 2021), 2586–2601.