[1]
นิธิภณยางสง่า ธ. และ วาทโกวิโท พ. 2021. การพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในชั้นสอบสวนโดยพุทธสันติวิธีจังหวัดภูเก็ต. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 9, 7 (พ.ย. 2021), 2792–2803.