[1]
พรหมชนะ อ. 2021. การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 9, 2 (เม.ย. 2021), 660–674.