[1]
เลขาวิจิตร์ ส. 2022. รูปแบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 2 (เม.ย. 2022), 625–637.