[1]
คุ้มทะยาย ส. และ ประสิทธิ์ผล ว. 2022. การสื่อสารแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลโดยใช้เทคนิค “การเล่าเรื่อง” เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 5 (ส.ค. 2022), 1956–1969.