[1]
เพชรานรากร ช., เถื่อนช้าง ว. และ บุญอ่อน ส. 2022. รูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงพุทธของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ . วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 5 (ส.ค. 2022), 2143–2156.