[1]
ปฐมโรจนฤทธ์ ว. และ เลิศบัวสิน ศ. 2022. แนวทางการฟื้นฟูผู้พิการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC). วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 5 (ส.ค. 2022), 2050–2064.