[1]
ทันการ ส. และ จิตตลดากร ส. 2022. การพัฒนากีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 5 (ส.ค. 2022), 1880–1895.