[1]
วัฒนะประดิษฐ์ ข., บูรณสิงห์ ธ., ณ นคร ส. และ วราโพธิ์ ด. 2021. การพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้วยรูปแบบนวัตกรรม การสร้างวิศวกรสันติภาพท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดสันติสุข. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 9, 3 (พ.ค. 2021), 895–907.