[1]
วาทโกวิโท พ., วชิรปญฺโญ พ. และ วัฒนะประดิษฐ์ ข. 2021. การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำท้องถิ่น ในการเป็นวิศวกรสันติภาพเพื่อสร้างสันติสุขในชุมชน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 9, 2 (เม.ย. 2021), 458–466.