[1]
ไพเพอร์ จ. , ปัญญาดี เ. , ยศสุข ป. และ แก้วทิพย์ ส. 2022. การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 5 (ส.ค. 2022), 1942–1955.