[1]
มงคลพาณิชย์ ป. และ จูงพันธ์ ช. 2022. วิเคราะห์แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของไทย ในระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) – 12 (พ.ศ.2560-2564). วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 5 (ส.ค. 2022), 1909–1925.