[1]
พีรพัชระ จ., ยังวรวิเชียร พ., ประจักษ์จิตร ช. และ สุวรรณรักษ์ จ. 2022. แนวทางการจัดอบรมวิชาชีพด้านอาหาร สำหรับผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือจังหวัดเพชรบุรี. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 2 (เม.ย. 2022), 538–552.