[1]
จันทร์ภูชงค์ ส. และ จิตตลดากร ส. 2022. ความยั่งยืนทางการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 3 (พ.ค. 2022), 1203–1216.