[1]
โสสุทธิ์ เ. , วิจักขณาลัญฉ์ ส. และ เนืองเฉลิม ป. 2021. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาชีพครู. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 9, 7 (พ.ย. 2021), 2877–2892.