[1]
กันบุรมย์ จ. และ จิตตรุทธะ ช. 2022. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: จังหวัดนครราชสีมา ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 3 (พ.ค. 2022), 1062–1078.