[1]
สารบรรณ ส., วิสุทฺธิญาณเมธี พ. , พุดชู ส., อินปิง น. และ คำแก้ว ส. 2021. กระบวนการทางสังคมเชิงพุทธกับการป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น จังหวัดพะเยา. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 9, 6 (ต.ค. 2021), 2484–2503.