[1]
สาระวงศ์ ป., มะเสนะ ช. และ ภูมิชัย ว. 2021. รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ในสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 9, 7 (ธ.ค. 2021), 2849–2863.