[1]
รักษาโฉม .แ. 2020. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องจิตในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 8, 4 (ส.ค. 2020), 1230–1242.