[1]
การุณ ว., มะเสนะ ช. และ โพธิ์กลิ่น ส. 2021. รูปแบบการบริหารการศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 9, 5 (ส.ค. 2021), 1940–1951.