[1]
ผิวคำ ม., เอกนราจินดาวัฒน์ ณ. และ บุญผดุง ส. 2021. พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์ทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และการบริหารจัดการที่มีผลต่อการบริหารธุรกิจขายตรงในประเทศไทย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 9, 4 (เม.ย. 2021), 1603–1613.