[1]
วุฑฺฒิวํโส พ. และ วัฒนะประดิษฐ์ ข. 2020. ความดีสากล 5 ประการ: หลักการต้านภัยโควิด-19ของพระธรรมกาย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 8, sup (พ.ค. 2020), 371–385.